2018/5779 High Holiday Schedule

2019/5780 High Holiday Schedule

Erev Rosh HaShanah- Sunday evening, September 29, 6:00 PM.
at the Highland Park Community House, 1991 Sheridan Road, Highland Park

Rosh HaShanah Day 1- Monday, September 30, 9:00 AM
at the Highland Park Community House, 1991 Sheridan Road, Highland Park
  • Tashlich & Mincha-  4:30 PM at Park Avenue Beach, Highland Park

Rosh HaShanah Day 2- Tuesday, October 1, 9:00 AM
at the Highland Park Community House, 1991 Sheridan Road, Highland Park

Kol Nidre- Tuesday, October 8, 6:30 PM
at the Highland Park Community House, 1991 Sheridan Road, Highland Park

Yom Kippur- Wednesday, October  9, 9:00 AM
at the Highland Park Community House, 1991 Sheridan Road, Highland Park
  • Mincha- 4:45 PM
  • Neilah- 5:45 PM
  • Shofar ending Yom Kippur- 7:07 PM